INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że:

 1. administratorem Pana/-i danych osobowych jest spółka pod firmą Premar sp. z o. o. z siedzibą w Mościskach, przy ul. 3 Maja 11, 05-080 Izabelin (dalej zwana „Premar”);
 2. Pana/-i dane osobowe będą przetwarzane na postawie:
  • 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie zwanego „RODO”) w celu zawarcia i wykonania umowy łączącej Premar oraz Pana/-ią lub do podjęcia działań na Pana/-i żądanie (np. w celu wysłania oferty lub odpowiedzi na wysłaną ofertę) przed zawarciem umowy pomiędzy Premar a Panem/-ią, jeżeli zawarł/-a Pan/-i umowę z Premar lub zamierza zawrzeć taką umowę;
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Premar z mocy przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących rachunkowości, a także przepisów o rękojmi za wady w wypadkach, w których będą miały one zastosowanie;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Premar w postaci kontaktu z pracownikami, współpracownikami i reprezentantami podmiotów, z którymi Premar ma zawarte umowy lub z którymi Premar łączą inne relacje biznesowe w celu wykonania tych umów lub realizacji celu tych relacji biznesowych, jeżeli jest Pan/-i pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem podmiotu, z którym Premar łączy zawarta umowa lub inne relacje biznesowe;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Premar w postaci utrzymywania relacji biznesowych z klientami i kontrahentami, w szczególności poprzez utrzymywanie „bazy kontaktów” dla celów organizacyjnych Premar;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Premar w postaci ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z umów zawartych pomiędzy Premar a Panem/-ią bądź Premar a podmiotem, którego jest Pan/-i pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Premar w postaci odpowiedzi na zapytania oraz wnioski kierowane do Premar różnymi kanałami komunikacji;
 3. Premar może przetwarzać następujące kategorie Pana/-i danych osobowych:
  • dane identyfikacyjna, w szczególności: imię i nazwisko, NIP lub PESEL;
  • dane kontaktowe, w szczególności: adres e-mail, numer telefony, adres korespondencyjny;
  • dane dotyczące zawartej umowy, w szczególności numer umowy, numer zamówienia;
  • dane dotyczące zatrudnienia, w szczególności nazwa i adres podmiotu, który Pana/-ią zatrudnia, stanowisko lub funkcja;
 4. Pana/-i dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym kategoriom odbiorców: zaufanym partnerom Premar, czyli podmiotom świadczącym na rzecz Premar usługi, w szczególności usługi informatyczne, hostingowe, księgowe, prawne, dostawcom Premar, klientom Premar, właściwym organom i instytucjom państwowym;
 5. Pana/-i dane osobowe będą przetwarzane przez Premar:
  • w wypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) powyżej przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Premar a Panem/-ią lub przez okres niezbędny do podjęcia działań na Pana/-i żądanie (np. w celu wysłania oferty lub odpowiedzi na wysłaną ofertę) przed zawarciem umowy;
  • w wypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) powyżej przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione a w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rękojmi za wady przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi;
  • w wypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3) powyżej przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Premar a podmiotem, którego jest Pan/-i pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem bądź przez okres trwania innej relacji biznesowej pomiędzy Premar a podmiotem, którego jest Pan/-i pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem;
  • w wypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4) powyżej przez okres 1 roku od dnia ostatniego kontaktu z Panem/-ią;
  • w wypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5) powyżej przez okres do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umów zawartych pomiędzy Premar a Panem/-ią bądź Premar a podmiotem, którego jest Pan/-i pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem;
  • w wypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 6) powyżej przez okres niezbędny do odpowiedzi na zapytania oraz wnioski kierowane do Premar oraz przez okres 30 dni od dnia wysłania ostatniego komunikatu w sprawie ww. zapytań lub wniosków;
 6. przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Premar dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jeżeli Pana/-i dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany; prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 7. przysługuje Panu/-i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych przez Premar w wypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 3)-6);
 8. przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Premar;
 9. podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy pomiędzy Premar a Panem/-ią lub umowy pomiędzy Premar a podmiotem, którego jest Pan/-i pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem; w wypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) powyżej obowiązek podania przez Pana/-ią danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa;
 10. nie będzie podlegać Pan/-i decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana/-i danych osobowych, w tym profilowaniu, i która wywoływałaby wobec Pana/-i skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/-ią wpływała;
 11. jeżeli jest Pan/-i pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem podmiotu, z którym Premar łączy umowa lub inna relacja biznesowa, Premar mógł uzyskać Pana/-i dane osobowe bezpośrednio od Pana/-i lub od ww. podmiotu;
 12. w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Premar może się Pan/-i skontaktować z Premar: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Premar podany w pkt 1 powyżej, telefonicznie pod numerem telefonu: 22 752 20 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: premar@premar.pl.